โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 2 6 1
อนุบาล 3 7 1 8 1
รวมชั้นอนุบาล 11 3 14 2
ป.1 6 8 14 1
ป.2 10 9 19 1
ป.3 6 11 17 1
ป.4 7 16 23 1
ป.5 10 7 17 1
ป.6 11 2 13 1
รวมชั้นประถมศึกษา 50 53 103 6
ม.1 11 9 20 1
ม.2 7 2 9 1
ม.3 13 2 15 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 31 13 44 3
รวมทั้งหมด 92 69 161 11