โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

085 6410956

โครงการยกระดับ การศึกษาของเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

โครงการยกระดับ การศึกษาของเด็กนักเรียนในระดับชั้น ป. 6 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านทอนวังปรางจึงได้มีการจัดกิจกรรม อบรมขึ้นเพื่อยกดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนให้สูงขึ้นไปและมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปในอนาคต เพื่ออนาคตของนักเรียน

โครงการยกระดับ

โครงการยกระดับ

โครงการยกระดับ

Elevated project

Elevated project